Algemene voorwaarden

Hoveniersbedrijf Jutten, gevestigd aan Quabbenburgerweg 21, 7396 NN te Terwolde hanteert algemene voorwaarden voor offline diensten van het hoveniersbedrijf en online diensten van hoveniersbedrijfjutten.nl.

Algemene voorwaarden Hoveniersbedrijfjutten.nl

Consumenten versie, 12 Januari 2021.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. de klant: de consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Hoveniersbedrijfjutten.nl een overeenkomst aangaat;
 2. Hoveniersbedrijfjutten.nl: de ondernemer Hoveniersbedrijf Jutten die handelt onder de naam Hoveniersbedrijfjutten.nl., gevestigd aan de Quabbenburgerweg 21, 7396 NN Terwolde, met het bezoekadres Quabbenburgerweg 21, 7396 NN Terwolde, telefoonnummer +31 (0)6 10 51 66 55, e-mailadres info@hoveniersbedrijfjutten.nl, KVK 08096316, en BTW-nummer NL001381996B31;
 3. duurovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Hoveniersbedrijfjutten.nl tot het regelmatig leveren van producten of diensten;
 4. overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de klant en Hoveniersbedrijfjutten.nl die uitsluitend tot stand komt met communicatiemiddelen op afstand, zoals telefoon, internet of post;
 5. herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om de overeenkomst op afstand te ontbinden;
 6. modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 opgenomen formulier wat door de klant gebruikt kan worden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht; 8. algemene voorwaarden: de regels in dit document die van toepassing zijn op alle afspraken tussen de klant en Hoveniersbedrijfjutten.nl;
 7. techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle overeenkomsten, offertes en afspraken tussen de klant en Hoveniersbedrijfjutten.nl. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden afgesproken tussen de klant en Hoveniersbedrijfjutten.nl.
 2. Wanneer bepaalde regels in deze algemene voorwaarden niet geldig zouden zijn dan heeft dit geen invloed op de andere regels in deze algemene voorwaarden. De klant en Hoveniersbedrijfjutten.nl zullen dan overleggen om nieuwe regels ter vervanging van de ongeldige regels af te spreken.
 3. Wanneer Hoveniersbedrijfjutten.nl niet steeds vraagt om strikte naleving van deze voorwaarden, betekent dit niet dat Hoveniersbedrijfjutten.nl het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze regels te verlangen.

Aanbod

 1. Wanneer het aanbod voor een product of dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt, dan wordt dit door Hoveniersbedrijfjutten.nl in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod omvat een volledige omschrijving van het product of dienst en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant te kunnen maken.
 3. Hoveniersbedrijfjutten.nl kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de klant.
 2. Wanneer het aanbod door de klant langs elektronische weg wordt aanvaard dan zal Hoveniersbedrijfjutten.nl de overeenkomst langs elektronische weg bevestigen.
 3. Hoveniersbedrijfjutten.nl zal uiterlijk bij de levering van het product of dienst aan de klant informatie verstrekken over:
  – het adres van Hoveniersbedrijfjutten.nl waar de klant met klachten terecht kan;
  – de wijze waarop de klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
  – de prijs van het product of dienst;
  – de vereisten van opzegging van de overeenkomst wanneer de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of voor onbepaalde tijd is aangegaan;
  – het modelformulier herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De bedenktijd vangt aan op het moment dat de klant:- het product heeft ontvangen, of;
  – de dag nadat de overeenkomst is gesloten tot het afnemen van een dienst.
 3. De klant is verplicht om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is. De klant zal het product slechts mogen hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel ook zou doen.
 4. De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer niet wordt voldaan aan de verplichtingen genoemd in lid 3.
 5. Wanneer de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door bij voorkeur gebruik te maken van het modelformulier (bijlage 1).
 6. Het risico en de bewijslast van het tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 7. De klant draagt de kosten voor het terugzenden van het product.
 8. Hoveniersbedrijfjutten.nl stuurt nadat hij de melding van herroeping heeft ontvangen een ontvangstbevestiging aan de klant.
 9. De klant zal uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping zorg dragen voor terugzending van het product aan Hoveniersbedrijfjutten.nl.
 10. Hoveniersbedrijfjutten.nl zal binnen 14 dagen na herroeping door de klant overgaan tot terugbetaling van de aankoopprijs inclusief verzendkosten. Mocht Hoveniersbedrijfjutten.nl het product binnen deze termijn nog niet retour hebben ontvangen dan kan Hoveniersbedrijfjutten.nl enkel gehouden worden tot terugbetaling indien de klant kan bewijzen het product retour te hebben gezonden.

Prijs

 1. De prijs voor het product of dienst zal zijn het bedrag genoemd in Euro’s zoals aangegeven in de offerte.
 2. Genoemde prijzen van het product of dienst zijn inclusief BTW.
 3. Tijdens het aanbod zal Hoveniersbedrijfjutten.nl de prijs van het product of dienst niet verhogen, tenzij dit het gevolg is van BTW-verhogingen, wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Wanneer Hoveniersbedrijfjutten.nl de prijs van het product of dienst verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de duurovereenkomst, heeft de klant het recht om deze overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de prijsverhoging in gaat, tenzij sprake is van de uitzonderingen genoemd in lid 3.

Betaling

 1. Betaling vindt plaats op het moment van aankoop van het product of dienst via iDeal, directe bankoverschrijving of creditcard.
 2. Wanneer de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is Hoveniersbedrijfjutten.nl gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten zijn 15% over bedragen tot € 2.500,- met een minimum van € 40,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de daaropvolgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.
 3. Voordat Hoveniersbedrijfjutten.nl wettelijke rente en incassokosten in rekening brengt zal Hoveniersbedrijfjutten.nl de klant ingebreke stellen en nog een termijn van 14 dagen geven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.

Garantie

 1. Hoveniersbedrijfjutten.nl zal het product leveren met de eigenschappen zoals vermeld in de specificaties bij het aangaan van de overeenkomst. Hoveniersbedrijfjutten.nl staat ervoor in dat het product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik noodzakelijk zijn.
 2. Mocht het product gebreken vertonen dan draagt Hoveniersbedrijfjutten.nl zorg voor vervanging of herstel van het product. Hoveniersbedrijfjutten.nl bepaalt welke optie het meest passend is in het voorkomende geval.
 3. De klant moet Hoveniersbedrijfjutten.nl terstond op de hoogte brengen van een gebrek aan het product en verleent in redelijkheid alle medewerking die nodig is om dit gebrek op te heffen.
 4. Hoveniersbedrijfjutten.nl kan niet gehouden worden tot kosteloze vervanging of herstel, ontbinding of schadevergoeding indien het gebrek is veroorzaakt door schade die door toedoen van de klant is ontstaan.
 5. Onder schade door toedoen van de klant wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan:
  – val- en stootschade;
  – brand-, rook- en waterschade;
  – schade door onoordeelkundig gebruik;
  – schade door gebruik in strijd met de gebruikershandleiding; Pas nadat herstel of vervanging niet mogelijk is kan de klant de overeenkomst ontbinden en aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het aankoopbedrag.

Levering en uitvoering

 1. Hoveniersbedrijfjutten.nl zal het product leveren op het adres wat door de klant aan Hoveniersbedrijfjutten.nl is kenbaar gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst met thuisbezorging.
 2. Het product zal door Hoveniersbedrijfjutten.nl binnen een straal van 15 kilometer vanuit de standplaats van Hovenierbedrijfjutten.nl (Quabbenburgerweg 21, 7396 NN, Terwolde) kosteloos worden geleverd bij een minimale afname van €200,- , tenzij anders bepaald in overleg en vermeld op de offerte.
 3. Leveringen in België en Duitsland worden door Hoveniersbedrijfjutten.nl niet verricht.
 4. Hoveniersbedrijfjutten.nl geeft bij de offerte de levertijd aan bij de klant.
 5. Wanneer de levering vertraagt, zal Hoveniersbedrijfjutten.nl de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 6. Het risico van beschadiging of vermissing berust bij Hoveniersbedrijfjutten.nl tot het moment van aflevering bij de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde.
 7. Wanneer de klant op zijn initiatief gebruik maakt van een andere vervoerder, dan gaat het risico over op het moment dat het product door Hoveniersbedrijfjutten.nl aan deze vervoerder wordt overgedragen.

Duurtransacties

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. De overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten kan door de klant worden opgezegd tegen het einde van deze periode met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. Wanneer de overeenkomst genoemd in lid 2 niet wordt opgezegd dan wordt deze na het verstrijken van de bepaalde tijd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Eigendom

 1. Hoverniersbedrijfjutten.nl blijft eigenaar van het product totdat de prijs volledig is betaald.
 2. Zolang de prijs niet volledig is betaald is de klant niet bevoegd om het product te verkopen, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. De klant is verplicht om Hoveniersbedrijfjutten.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer een ander beslag wil leggen op het product van Hoveniersbedrijfjutten.nl. De klant zal de nodige maatregelen treffen om het eigendom van Hoveniersbedrijfjutten.nl veilig te stellen.
 4. Wanneer de klant in verzuim is met betaling van de prijs voor het product dan heeft Hoveniersbedrijfjutten.nl het recht zijn eigendommen terug te halen. De klant geeft hierbij toestemming aan Hoveniersbedrijfjutten.nl om de plaatsen te betreden die noodzakelijk zijn om zijn eigendomsrechten uit te oefenen.

Aansprakelijkheid

 1. Mocht Hoveniersbedrijfjutten.nl aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt volgens de regels in dit artikel.
 2. Wanneer Hoveniersbedrijfjutten.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het product of dienst. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat eventueel door een verzekering van Hoveniersbedrijfjutten.nl wordt uitgekeerd.
 3. Hoveniersbedrijfjutten.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of geleden schade in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, bewuste roekeloosheid of wanneer sprake is van dwingendrechtelijke bepalingen op grond van de wettelijke productaansprakelijkheid.
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van twee jaar vanaf het moment dat het product of dienst is geleverd.
 6. Hoveniersbedrijfjutten.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig gebruik van het product of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Overmacht

 1. Hoverniersbedrijfjutten.nl kan niet gehouden worden aan enige verplichting wanneer hij hiertoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Hoveniersbedrijfjutten.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor Hoveniersbedrijfjutten.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Partijen kunnen tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan drie maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Hoveniersbedrijfjutteb.nl zal de klant zo spoedig mogelijk informeren wanneer sprake is van overmacht.

Gebruik persoonsgegevens

 1. Hoveniersbedrijfjutten.nl gebruikt de verstrekte persoonsgegevens van de klant enkel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Hoveniersbedrijfjutten.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. Hoveniersbedrijfjutten.nl is niet aansprakelijk voor eventueel misbruik van persoonsgegevens door derden aan wie de gegevens zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Klachten en Geschillen

 1. Klachten worden door de klant schriftelijk of per e-mail gemeld bij Hoveniersbedrijfjutten.nl.
 2. Hoveniersbedrijfjutten.nl zal een klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en uiterlijk binnen 14 dagen reageren.
 3. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om een probleem in onderling overleg op te lossen. Hiervoor kan de hulp van een bemiddelaar worden ingeschakeld.
 4. Wanneer een probleem ook na eventuele bemiddeling niet opgelost kan worden, neemt de rechter in het arrondissement waar Hoveniersbedrijfjutten.nl is gevestigd kennis van het geschil, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Hoveniersbedrijfjutten.nl is het Nederlands Recht van toepassing.
 6. Hoveniersbedrijfjutten.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.
0
× Chat met ons